Consentiment de CookiesA Artdbarcelona Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

També podeu utilizar algunes cookies de tercers analítiques (mida de l'actividad en lloc web, com el número de visites o les pàginas més visitades).

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 943924   |    |  Avís legal 
Accés per a socis

Accès per a socis

Cistella de la compra
Cistella buida
 
AVÍS LEGAL:

AVÍS LEGAL:

Titularitat del domini:

Aquesta pàgina web es propietat de IDEA D’ART 2011 , S.L (en endavant ARTDBCN) entitat mercantil constituïda per la legislació espanyola, amb domicili social a Portal de Sant Roc, 52 (3er 2ª) Terrassa, Barcelona, Espanya. Inscrita en el registre mercantil de Barcelona amb data 1 de juliol de 2011 al Tom 42644, Foli 181, Fulla B412892, Inscripció 1ª i amb CIF B65581829.


Condicions d’ús:

L’accés i ús a l’espai web
www.artdbarcelona.com (en endavant web) atorga la condició d’usuari al visitant i implica la total acceptació sense reserves per part d’aquest de les condicions d’ús. En cas de no acceptar-les, els demanem que no utilitzin la web.

Per poder realitzar una comanda a traves de la web, el client ha d’ésser major d’edat (més de 18 anys) i ha d’ésser client final. Els menors d’edat queden exclosos de forma expressa.


Propietat intel·lectual i industrial:

ARTDBCN ostenta tots els drets sobre el contingut disseny i codi font de la pàgina web i especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades incloses a la web.

En cap cas s’entendrà que ARTDBCN concedeix cap tipus de llicencia o efectua renuncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets i especialment d’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts sense prèvia autorització expressa i escrita d’ ARTDBCN.

L’usuari només pot utilitzar la web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir l’autorització expressa i escrita d’ ARTDBCN.

Obligacions dels usuaris:

Com a usuari d’aquesta web es compromet a no fer ús del mateix per activitats il·legals: no tindrà dret a modificar qualsevol dels materials incorporats a la mateixa, com tampoc podrà copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar, o en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol feina en base a la informació i contingut incorporat a la web.


Modificacions:

La nostra web pot contenir errors tipogràfics. Es per això que ens reservem el dret de modificar el contingut de la mateixa sense previ avís.Negativa a tramitar una comanda:


Ens reservem el dret de modificar o retirar qualsevol producte o contingut de la web en el qualsevol moment. Tot i que farem tot el possible per tramitar les comandes, ens podem trobar amb circumstancies excepcionals que ens obliguen a refusar la tramitació d’alguna comanda després d’haver enviat la informació de la mateixa i ens reservem el dret de fer-ho en qualsevol moment. Així mateix ens comprometem a informar a l’usuari sempre que per circumstancies com les esmentades no es pugui tramitar una comanda.

No serem responsables davant vostè o tercers per haver retirat qualsevol producte d’aquesta web, amb independència de si el producte s’ha venut o no, de treure o modificar qualsevol material del contingut de la web o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada hàgim enviat confirmació de la mateixa.


Garanties i limitació de responsabilitat:

ARTDBCN renuncia a totes les garanties expresses o implícites, incloses -però sense limitar-se a elles- les garanties implícites d'adequació per a la comercialització i d'adequació per a un fi particular.

ARTDBCN no assumeix cap responsabilitat legal sobre danys exemplars, emergents, punitius, fortuïts, indirectes o especials relacionats amb aquest espai web o que es derivin del mateix, tinguin o no les parts coneixement, real o implícit, dels danys en els quals puguin incórrer.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús del nostre website, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el website es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a artdbarcelona.com per qualssevol reclamacions derivades directa o indirectament de tals fets.
Els usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el seu contingut de bona fe.Comunicacions per escrit:


La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Al usar aquest website, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic. A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.Notificacions:


Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar-se preferiblement a la següent direcció: bcn@artdbarcelona.com. Tret que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda.
S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia l'adreça correcta, estava correctament segellada i que va anar degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.Cessió de drets i obligacions:


El Contracte entre vostè i nosaltres és vinculant tant per a vostè com para nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionàris i causahavents.
Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al seu favor o per a vostè, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.
Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix al nostre favor o per a nosaltres, en qualsevol moment durant la vigència del contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectessin els drets que vostès tenen com a consumidors reconeguts per llei o anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties tant expresses com a tàcites, que els haguéssim pogut atorgar.Esdeveniments fora del nostre control:


No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions que assumim a l'empara d'un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ("Causa de Força Major").
Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran és especial (sense limitació) el següent:
Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d'altres governs.
Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.
S'entendrà que la nostra obligació de compliment en virtut d'algun Contracte quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri tal període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del contracte malgrat la Causa de Força Major.Renúncia:


Si durant la vigència d'un contracte, deixéssim d'insistir en el compliment estricte d'alguna de les obligacions assumides en virtut del mateix o d'alguna de les presents condicions, o si deixéssim d'exercitar algun dels drets o recursos que estiguéssim facultats a exercitar o interposar en virtut d'aquest contracte o aquestes condicions, tal fet no constituirà una renúncia a dites dretes o recursos ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions.
Les renúncies que fem a exigir el compliment no constituiran una renúncia per la nostra banda a exigir compliments posteriors.
Cap renúncia per la nostra banda a alguna de les presents condicions farà efecte, tret que s'estipuli de forma expressa que és una renúncia i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l'apartat de Notificacions anterior.Divisibilitat:


Si alguna de les presents condicions o alguna disposició d'un contracte anessin considerades invàlides, il·legals o inexecutables en alguna mesura per l'autoritat competent, se separaran de les restants condicions i disposicions que seguiran sent vàlides en la mesura en què així ho permeti la llei.Integritat del contracte:


Les presents condicions i tot document al fet que es faci referència expressa en les mateixos constitueixen l'acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l'objecte del contracte i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.
Vostè i nosaltres reconeixem haver accedit a celebrar el present contracte sense haver confiat a cap declaració o promesa feta per l'altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d'aquest contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents condicions.
Ni vostè ni nosaltres disposarem de recursos enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l'altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del contracte (tret que s'hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l'únic recurs que disposarà l'altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa en les presents condicions.El nostre dret a modificar aquestes condicions:


Tenim dret de revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment.
Vostè estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d'organismes governamentals hàgim de fer canvis en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privadesa, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviamentLegislació aplicable i jurisdicció:


Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l'aplicació o interpretació de les Condicions de venda, així com els contractes que incorpora, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció. No obstant això, si el Client gaudeix de l'estat de consumidor segons la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i els usuaris, els tribunals competents seran els de el lloc de residència del consumidor a Espanya.

Portal de Sant Roc 52, 3er 2ª
08221 - Terrassa (Barcelona) 
Gràcies per visitar la nostra botiga!

Explora pel nostre web i si tens alguna pregunta pots passar per l'apartat de Contacte clicant aquí ara! Si pel contrari vols suggerir-nos quelcom també ho pots fer a l'apartat de Contacte, i en pocs dies rebràs una resposta.

Pagament segur amb paypal